Πολιτική Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων

 

Η συνολική λειτουργία της Εταιρίας διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων. Το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, FSSC 22000 και την κείμενη νομοθεσία.

Το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης έχει δομηθεί με κεντρικό άξονα τους πελάτες – καταναλωτές, καθώς και τις ανάγκες, προσδοκίες και απαιτήσεις αυτών (εκφρασμένες ή και συναγόμενες). Ως εκ τούτου, το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει τόσο τις απαιτήσεις του πελάτη όσο και τις εφαρμοστέες απαιτήσεις για το ίδιο το προϊόν.

Βασικοί στόχοι του Συστήματος Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων είναι:

 •  Ο χειρισμός των προϊόντων κατά τρόπο ώστε να διατηρείται η ποιότητα-ασφάλεια (στόχος: καμία απόσυρση δυνητικά μη ασφαλούς προϊόντος) αυτών από την εισαγωγή τους μέχρι και την τελική συσκευασία και παράδοση στον πελάτη.
 • Η ικανοποίηση των συμφωνηθέντων με τους πελάτες απαιτήσεων, αναφορικά με την παράδοση (συνθήκες, χρόνος), το είδος, την ποσότητα και την ποιότητα των προϊόντων.
 •  Η συνεχής βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών και της συνολικής λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης

Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του Συστήματος Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων, οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως:

 •  Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της εφαρμογής του συστήματος, μέσα από τις ετήσιες ανασκοπήσεις από την Διοίκηση, εσωτερικές επιθεωρήσεις κλπ.
 •  Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων του πελάτη.
 •  Η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των προμηθευτών / υπεργολάβων.
 •  Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 •  Η τεκμηριωμένη και συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών.
 •  Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων (ανθρώπινων, υλικών και οικονομικών), για την αποτελεσματική λειτουργία του.
 •  Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.
 • Η τεκμηριωμένη ανασκόπηση αποτελεσματικότητας ενεργειών για την αντιμετώπιση απειλών και την αξιοποίηση ευκαιριών

Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από την συνεχή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος.

Η Διοίκηση έχει ορίσει Oμάδα Διαχείρισης του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης καθώς επίσης και Συντονιστή της Ομάδας Διαχείρισης για την εποπτεία λειτουργίας και συνεχής βελτίωσης του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης της εταιρείας.

Για την ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

Κυριακή Χασίλα & Αικατερίνη Χασίλα
Γενική Διεύθυνση