Επίσης και όσον αφορά την Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων η συνολική λειτουργία της εταιρείας ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΑΒΕΕ διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων. Το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από τα διεθνή πρότυπα ISO και την κείμενη νομοθεσία. Βασικοί στόχοι του Συστήματος Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων είναι:

  • Ο χειρισμός των προϊόντων κατά τρόπο ώστε να διατηρείται η ποιότητα – ασφάλεια αυτών, από την εισαγωγή τους μέχρι και την τελική συσκευασία και παράδοση στον πελάτη
  • Η ικανοποίηση των συμφωνηθέντων απαιτήσεων με τους πελάτες, αναφορικά με την παράδοση (συνθήκες, χρόνος), το είδος, την ποσότητα και την ποιότητα των προϊόντων
  • Η συνεχής βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών και της συνολικής λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης.

Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό τη δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος. Η Διοίκηση της ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ έχει ορίσει Ομάδα Διαχείρισης του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης καθώς επίσης και Συντονιστή της Ομάδας Διαχείρισης για την εποπτεία λειτουργίας και τη συνεχή βελτίωση του.

Τα παραπάνω τεκμηριώνονται και βεβαιώνονται μέσω των διαδικασιών της TUV AUSTRIA.